Bendrija „Lietuvos krikščionys demokratai“

Tėvynės sąjungoje-Lietuvos krikščionyse demokratuose veikia bendrija „Lietuvos krikščionys demokratai“, kuri yra TS-LKD struktūrinis padalinys. Bendrija buvo įsteigta 2008 m. XIV TS-LKD Suvažiavimui patvirtinus reorganizuojamos partijos „Lietuvos krikščionys demokratai“ Programos ir Statuto projektus.

Bendrija „Lietuvos krikščionys demokratai“ veikia buvusios partijos „Lietuvos krikščionys demokratai“ ir buvusios Tėvynės sąjungos Krikščioniškųjų demokratų frakcijos jungtiniu pagrindu.

Bendrijos „Lietuvos krikščionys demokratai“ teises ir pareigas, veiklos tikslus ir pagrindus nustato TS-LKD Įstatai bei bendrijos Statutas. TS-LKD Suvažiavimo patvirtintos Statuto nuostatos, reglamentuojančios bendrijos „Lietuvos krikščionys demokratai“ teises yra privalomos visiems TS-LKD organams.

Bendrijos „Lietuvos krikščionys demokratai“ tikslai:

  • įnešti deramą savitą indėlį įgyvendinant TS-LKD tikslus;
  • stiprinti krikščioniškųjų vertybių raišką TS-LKD sprendimuose;
  • sutvirtinti vertybinį veiklos pamatą;
  • diegti Lietuvos politikoje Vakarų Europos krikščionių demokratų partijų tradicijas;
  • išlaikyti Lietuvos krikščionių demokratų partijų tradicijų tapatybės istorinį tęstinumą;
  • bendrija „Lietuvos krikščionys demokratai“ veikia kaip vientisa struktūra visoje TS-LKD veiklos teritorijoje turėdama savo padalinius TS-LKD struktūrose, savarankiškai renkanti savo pirmininką ir valdymo organus.

Siekdama savo tikslų ir įgyvendindama savo programines nuostatas, bendrija „Lietuvos krikščionys demokratai“ rengia ir teikia pasiūlymus TS-LKD programiniams ir politikos dokumentams, TS-LKD atstovaujančios frakcijos Seime teikiamiems įstatymų projektams, arba pati inicijuoja partijos dokumentų projektus.

Dalyvaudama bendroje TS-LKD veikloje, bendrija „Lietuvos krikščionys demokratai“ turi teisę TS-LKD Taryboje ir Suvažiavime reikšti atskirąją nuomonę dėl veiksmų, priimtų programinių dokumentų ar TS-LKD organų politinių sprendimų, kurie buvo priimti neatsižvelgus į bendrijos siūlymus ar neatitinka bendrijos vertybinių nuostatų. Bendrija „Lietuvos krikščionys demokratai“ turi teisę priimti rezoliucijas ir kitais jai aktualiais politiniais klausimais, dėl kurių jungtinė partija TS-LKD nėra pasisakiusi arba dėl kurių bendrija LKD siūlo TS-LKD nusistatyti poziciją, ir pateikti jas TS-LKD Suvažiavimui ir Tarybai.

Bendrija „Lietuvos krikščionys demokratai“ paprastai turi TS-LKD Tarybos nustatytas kvotas rinkimų sąrašuose ir valdymo organuose. Bendrijos pirmininko teikiami klausimai privalomai įtraukiami į TS-LKD Tarybos ir Prezidiumo posėdžių darbotvarkes.

Bendrijos nariai

Valentinas Stundys

Paulius Saudargas

Pirmininko pavaduotojas, LKD bendrijos pirmininkas, Seimo Pirmininko pavaduotojas, Ekonomikos komiteto narys

Laurynas Kasčiūnas

Pirmininko pavaduotojas, Seimo narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas

Irena Degutienė