Istorija

Mes esame Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai. Esame jungtinė partija įkurta 2008 m. gegužės  7 d. susijungus Tėvynės sąjungai (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai) ir Lietuvos krikščionims demokratams.

Tėvynės sąjunga buvo įkurta 1993 m. kaip Lietuvos Nepriklausomybę iškovojusio Sąjūdžio darbų tęsėja. Tėvynės sąjunga  savo veiklos pagrindam yra pasirinkusi konservatizmo ideologiją. Partija “Lietuvos krikščionys demokratai” buvo įkurta 1905 m. ir tęsia šimtametę krikščioniškosios demokratijos vertybių ir politinės veiklos tradiciją.

Jungtinė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partija taip pat vienija politinius kalinius ir tremtinius, kurie tęsia istorinę Lietuvos laisvės kovos ir rezistencijos išsaugojimo misiją. Taip pat TS-LKD viduje veikia tarpukarine tautininkų linija besiremianti Tautininkų frakcija kaip atspindys 2007 m. įvykusios Tautininkų sąjungos prisijungimo prie Tėvynės sąjungos.

 

TS-LKD Politinės veiklos programoje deklaravome, kad gerbsime kiekvienos iš susijungiančiųjų partijų ištakas ir istorinę patirtį, atsižvelgsime į tam tikrus susijungiančiųjų partijų tapatybės skirtumus ir sieksime, kad susijungimas sustiprintų mūsų tarpusavio pasitikėjimą bei vienybę, nenaikindamas mūsų visuomeninės minties ir patirties įvairovės.

Priimdami politinės veiklos programą užsibrėžėme esminius jungtinės partijos veiklos tikslus – telkti tautą ir stiprinti Lietuvoje krikščioniškosiomis vertybėmis bei klasikine dorybių tradicija grindžiamą demokratiją, skatinti organišką visuomenės raidą, stiprinti modernią nepriklausomą demokratinę valstybę, skatinti laisva iniciatyva ir bendrosios gerovės tikslais grindžiamos šalies ekonomikos plėtrą, išsaugoti ir puoselėti lietuvybę bei tradicines Lietuvos kultūros vertybes.

Mūsų vertybės yra pagrįstos krikščioniškuoju ir klasikiniam konservatizmui būdingu požiūriu į žmogų, jo laisvę ir atsakomybę.

Svarbiausios vertybės, kuriomis remiasi mūsų pažiūros ir grindžiama mūsų politinė veikla yra: žmogus kaip asmuo, jo prigimtinis orumaslaisvė ir atsakomybė, šeima ir bendruomenė, pamatinė lygybė, teisingumas ir solidarumas, ir valstybės nepriklausomybė. Esame įsitikinę, kad šių vertybių puoselėjimas užtikrina asmens prigimtį ir jo orumą atitinkančio gyvenimo bei visuomeninės-politinės raiškos pilnatvę.

 

Savo veikloje mes remiamės krikščioniškosios moralės, šiuolaikinės konservatizmo minties, tautiškumo ir europietiškos centro dešinės politikos principais bei tradicijomis, moralės nuostatomis ir teisingumo principais, atviros Europai lietuvybės idealais, puoselėjame patriotizmą, laisvės ir pasipriešinimo kovų istorijos įamžinimo ir pagarbos jų dalyviams tradicijas, siekiame sovietinės okupacijos padarinių panaikinimo ir istorinės tiesos apie pasipriešinimo kovas įtvirtinimo.

Lygia greta su krikščioniškosios Europos civilizacijos vertybėmis mes remiamės tautinių sąjūdžių ir visos Lietuvos valstybingumo tradicijos subrandinta lietuvių tautos savastimi, kurią imamės gaivinti bei puoselėti šiuolaikiniame globalių iššūkių veikiamame pasaulyje. Pabrėžiame, kad istorinės atminties politika, kartu su švietimo politika, yra du svarbūs ramsčiai tautos gyvybingumui palaikyti, nes tik taip iš kartos į kartą galima perduoti patriotizmą, puoselėti Tėvynės meilę,  išsaugoti buvusias, esamas ir būsimas kartas vienijantį istorinį stuburą.

Visa tai nubrėžia mūsų pamatinėms vertybėms ištikimą valstybės gyvenimo atsinaujinimą ir pilnutinės Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimą.

Nepriklausoma Lietuvos valstybė mums yra nelygstama vertybė. Mūsų politinė tapatybė grindžiama politine valia prisiimti atsakomybę už Lietuvos valstybę. TS-LKD nuo pat savo ištakų Sąjūdyje po Kovo 11-tosios nenuilstamai rūpinasi, kad Lietuva nebūtų įtraukta  į posovietinę erdvę. Gerai suvokiame, kad po Kovo 11-tosios išlikusi dar nepašalinta Lietuvos energetikos priklausomybė Rusijos bei posovietinėms energetinėms sistemoms daro neigiamą poveikį Lietuvos ekonomikai ir laisvai vidaus politinių procesų raidai, yra gyvybinė grėsmė Lietuvos valstybės ir visuomenės saugumui. Todėl energetinę  nepriklausomybę bei energetikos sektoriaus visavertę integraciją į Europos sistemas ir energijos rinkas laikome aukščiausiu valstybės politikos dabarties ir ateities prioritetu.

Priklausydami Europos liaudies partijos šeimai, remiamės jos programine nuostata, kad beribis ir neatsakingas neoliberalizmas, vienpusiškai pabrėždamas kiekvieno vyro ir moters individualias pastangas, nepaiso socialinių rinkos ekonomikos matmenų, o tai neretai atsigręžia prieš silpniausius visuomenės narius. Lietuvoje įsivyravęs posovietinio ūkio ir neoliberalaus ekonominio modelio susiliejimas sąlygojo tai, kad Europos Sąjungoje tapome viena iš didžiausią socialinę atskirtį turinčių valstybių ir gilino socialines ir ekonomines takoskyras tarp centro ir periferijos, tarp Vilniaus ir Lietuvos regionų.

Mūsų ūkinės ir socialinės plėtros kryptis remiasi Europos liaudies partijos puoselėjamu socialios rinkos ekonomikos  modeliu. Sociali rinka – tai mūsų pamatines vertybes atitinkanti šalies ūkio  santvarka, harmoningai derinanti ekonominius ir socialinius tikslus, bendros gerovės ir socialinės pusiausvyros principais užtikrinanti darnius santykius visuomenėje. Socialinės pusiausvyros principas asmens atsakomybę sieja su solidarumu, kuris remiasi žmonių ir jų bendrijų tarpusavio ryšiais bei labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių apsauga.

TS-LKD_Programa