Taryba

Tarp Suvažiavimų TS-LKD Taryba yra aukščiausias TS-LKD valdymo organas. Taryba vadovauja TS-LKD veiklai ir atsako už Suvažiavimų nutarimų įgyvendinimą. Tarybos posėdžius šaukia TS-LKD Pirmininkas, Prezidiumas arba trečdalis Tarybos narių. Tarybos darbą organizuoja Vykdomasis sekretorius. TS-LKD Taryba paprastai šaukiama ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Tarybai vadovauja TS-LKD Pirmininkas, o jo nesant – pirmasis ar kitas jo pavaduotojas. Taryba dirba pagal jos pačios pasitvirtintą darbotvarkę ir reglamentą bei priima nutarimus, kurie yra privalomi visoms TS-LKD struktūroms.

Tarybos funkcijos:

 • atsižvelgdama į tai, kad Pirmininkas gali būti renkamas tik tiesioginiuose visų partijos narių rinkimuose, tvirtina TS-LKD Pirmininko rinkimų tvarką, teikiamą Prezidiumo;
 • TS-LKD Pirmininko teikimu tvirtina ir atleidžia Vykdomąjį sekretorių;
 • skelbia TS-LKD eilinių suvažiavimų datą ir vietą, nustato Suvažiavimo delegatų kvotas;
 • tvirtina TS-LKD kandidatų į Seimą, Europos Parlamentą ir savivaldybių tarybas sąrašų sudarymo, kandidatų kėlimo vienmandatėse apygardose principus ir tvarką;
 • tvirtina TS-LKD kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus iškėlimo tvarką;
 • tvirtina TS-LKD keliamą kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus;
 • Prezidiumo teikimu tvirtina Seimo, Respublikos Prezidento, Europos Parlamento ir savivaldybių tarybų rinkimų programas;
 • Prezidiumo teikimu tvirtina TS-LKD Centrinio rinkimų štabo (Seimo, Prezidento, Europos Parlamento, savivaldybių tarybų bei kitų politinių akcijų) sudėtį;
 • nustato skyrių (skyrių sueigų) tarybų sudaromų teritorinių rinkimų štabų įgaliojimus ir jų santykius su TS-LKD Centriniu rinkimų štabu;
 • atsižvelgdama į Priežiūros komiteto išvadas, tvirtina TS-LKD Prezidiumo pateiktus kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėse apygardose bei TS-LKD kandidatų į Seimo narius sąrašą, taip pat TS-LKD kandidatų į Europos Parlamentą sąrašą (sąrašuose gali būti numatomos vietos bendrijos LKD, frakcijų, atstovams);
 • TS-LKD Prezidiumo teikimu skiria TS-LKD leidinių vyriausiuosius redaktorius;
 • Suvažiavime renkamam arba tvirtinamam pareigūnui nustojus eiti pareigas, į jo vietą gali laikinai (iki Suvažiavimo) paskirti kitą asmenį;
 • svarsto svarbiausius politinius klausimus;
 • tvirtina TS-LKD veiklos planus ir ataskaitas;
 • tvirtina metinį finansinės veiklos planą;
 • tvirtina Suvažiavimo reglamentą;
 • steigia ir įvertinusi Priežiūros komiteto išvadas paleidžia TS-LKD skyrius ir skyrių sueigas;
 • partijos politikos komiteto pirmininko teikimu renka šio komiteto narius;
 • išklauso ir tvirtina TS-LKD Vykdomojo sekretoriaus ataskaitas;
 • gali reikalauti, kad TS-LKD Prezidiumas ir TS-LKD Pirmininkas atsiskaitytų už savo veiklą arba pateiktų paaiškinimus dėl priimtų ar rengiamų sprendimų;
 • prireikus gali šaukti neeilinį TS-LKD Suvažiavimą;
 • gavusi Priežiūros komiteto teikimą TS-LKD Taryba iki kito Suvažiavimo gali sustabdyti Suvažiavimo išrinktų, paskirtų ar patvirtintų pareigūnų įgaliojimus. Toks sprendimas gali būti priimtas ne mažiau nei 2/3 Tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma;
 • steigia TS-LKD filialus;
 • tvirtina TS-LKD sprendimų skelbimo tvarką ir apskundimo terminus;
 • specialiame posėdyje išklauso ir tvirtina kasmetines TS-LKD Pirmininko ir Prezidiumo ataskaitas;
 • tvirtina šešėlinę vyriausybę, aptaria siūlomus TS-LKD kandidatus į ministrus, kasmet vertina TS-LKD deleguotų ministrų veiklą;
 • tvirtina ir keičia Etikos kodeksą.

Tarybą sudaro:

TS-LKD Prezidiumo nariai; Suvažiavime išrinkti nariai;  kiti Suvažiavime renkami pareigūnai; skyrių ir skyrių sueigų pirmininkai; savivaldybių merai – TS-LKD nariai; TS-LKD dalykinių komitetų pirmininkai; Seimo ir Europos parlamento nariai – TS-LKD nariai; Vyriausybės nariai – TS-LKD nariai; TS-LKD bendruomenių pirmininkai; bendradarbiaujančių su TS-LKD organizacijų atstovai, TS-LKD nariai – svečių teisėmis, jeigu tai numatyta susitarimuose su šiomis organizacijomis.

Susiję dokumentai