Suvažiavimas

Suvažiavimas yra aukščiausias Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (toliau – TS-LKD) valdymo organas. Suvažiavimas šaukiamas kasmet. Ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas šaukiamas kas dveji metai.

I-asis Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) Suvažiavimas įvyko 1993 metais gruodžio 12 d. Vilniuje. Jo metu buvo pritarta pagrindinėms laikinojo Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) Statuto nuostatoms ir pirmajai politinei programai.

2004 m. VIII-ajame (jungiamajame) Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Suvažiavime įvyko šių dviejų stiprių politinių jėgų susijungimas. 2008 m. kovo 11 d. vykusiame Suvažiavime prie Tėvynės sąjungos prisijungė Lietuvių tautininkų sąjunga.

XIII Neeilinis Tėvynės sąjungos suvažiavimas bei XIV jungiamasis Tėvynės sąjungos ir Lietuvos krikščionių demokratų partijos suvažiavimas įvyko 2008 m. gegužės 17 d. Vilniuje. Jame buvo pasirašyta Tėvynės sąjungos ir Lietuvos krikščionių demokratų partijos jungimosi sutartis. Susijungus šioms dviem politinėms jėgoms naujosios partijos pavadinimu pasirinktas: Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, tautininkai). Suvažiavimo metu buvo pritarta naujos partijos programai, įstatams, taip pat patvirtintas įkurtos bendrijos „Lietuvos krikščionys demokratai“ statutas bei programa.

Suvažiavime delegatų teisėmis dalyvauja:

 • TS-LKD Tarybos nariai;
 • TS-LKD Tarybos renkami ar tvirtinami pareigūnai;
 • skyrių grupių (kuopų), turinčių daugiau kaip 30 narių, seniūnai;
 • kiekvieno skyriaus Susirinkime išrinkti delegatai;
 • bendrijos „Lietuvos krikščionys demokratai“ ir frakcijų deleguoti atstovai pagal TS-LKD Tarybos nustatytas kvotas;
 • bendradarbiaujančių su TS-LKD organizacijų atstovai svečių teisėmis, jei tai numatyta susitarimuose su šiomis organizacijomis.

Suvažiavimas laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė delegatų teises turinčių narių. Sprendimai Suvažiavime priimami balsuojant, sprendimas laikomas priimtas, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė Suvažiavime dalyvaujančių delegatų.

TS-LKD Pirmininko, Prezidiumo, Tarybos arba ne mažiau kaip pusės skyrių tarybų sprendimu gali būti šaukiamas ir neeilinis TS-LKD Suvažiavimas. Toks neeilinis Suvažiavimas gali būti ir ataskaitinis rinkiminis.

Suvažiavimo funkcijos:

 • priima Programą ir Įstatus, prireikus juos keičia;
 • TS-LKD Pirmininko teikimu tvirtina bendrijos Lietuvos krikščionys demokratai ir frakcijų statutus;
 • TS-LKD Pirmininko teikimu tvirtina pirmąjį Pirmininko pavaduotoją;
 • iš TS-LKD Pirmininko pasiūlytų bendrijos Lietuvos krikščionys demokratai atstovų, frakcijų pirmininkų ir kitų kandidatų renka kitus Pirmininko pavaduotojus;
 • nustato renkamų Prezidiumo narių skaičių ir iš TS-LKD Pirmininko, Tarybos, bendrijos “Lietuvos krikščionys demokratai ir frakcijų pasiūlytų kandidatų juos renka;
 • TS-LKD Pirmininko teikimu tvirtina Partijos politikos komiteto pirmininką;
 • renka Tarybos narius, kurių kandidatūras siūlo Prezidiumas, skyriai (skyrių sueigos), bendrija Lietuvos krikščionys demokratai, frakcijos arba kandidatų iškėlimui savo parašais pritaria 50 Suvažiavimo delegatų;
 • renka 9 narių TS-LKD Priežiūros komitetą iš 6 TS-LKD Pirmininko, 6 TS-LKD Tarybos bei po 3 nuo bendrijosLietuvos krikščionys demokratai ir kiekvienos frakcijos pasiūlytų kandidatų ir tvirtina jo pirmininką;
 • išklauso ir tvirtina Tarybos, Partijos politikos komiteto, TS-LKD atstovaujančios frakcijos Seime seniūno, jeigu jis yra TS-LKD narys, Priežiūros komiteto ataskaitas.
Susiję dokumentai