Senjorų bendruomenė

Tėvynės Sąjungos- Lietuvos Krikščionių Demokratų Senjorų bendruomenė priklauso Europos Liaudies Partijos (EPP) Europos senjorų sąjungai (ESU), kuri buvo įsteigta 1995 m. lapkričio 7 d. Madride vykusiame Europos Liaudies Partijos kongrese. Šiuo metu Europos senjorų sąjunga vienija daugiau kaip 1 milijoną 250 tūkstančių narių 27 Europos valstybėse. Europos senjorų sąjunga yra Europos Liaudies Partijos pripažintas (asocijuotas) susivienijimas.

Europos senjorų sąjunga siekia, kad vyresnės kartos žmonių gyvenimas, pats senėjimas būtų aktyvus, produktyvus ir kūrybingas. Jos puoselėjamas požiūris į naujai suvokiamą senėjimo kultūrą pabrėžia ne tiek tai, ką visuomenė gali duoti vyresnio amžiaus žmogui, kiek tai, ką vyresnieji gali duoti visuomenei. Į vyresnės kartos žmones žiūrima kaip į aktyvius politinio, socialinio, kultūrinio gyvenimo dalyvius, savo patirtimi ir veikla reikšmingai prisidedančius prie visuomenės pažangos. Tokia senėjimo samprata grindžiama pripažinimu, kad skirtingoms kartoms priklausantys žmonės, tarp jų ir senjorai, turi turėti lygias galimybes dalyvauti įvairiose socialinės veiklos srityse. Ji pabrėžia būtinybę kurti skirtingų kartų žmonėms, ypač vyresniems, palankią kultūrą bei visuomenę (age-friendly culture, age-friendly society), įtvirtinti tarp kartų teisingumo (intergenerational justice), kartų solidarumo (intergenerational solidarity) principus.

Ilgą laiką (2001-2013 m.) Europos senjorų sąjungai vadovavo žymus Vokietijos politikas, visuomenės veikėjas dr. Bernhard‘as Worms‘as – dabartinis ESS Garbės pirmininkas. 2013 m. pabaigoje Europos senjorų sąjungos pirmininke išrinkta profesorė emeritė An Hermans.

TS-LKD Senjorų bendruomenė įkurta Lietuvos Respublikos Atkuriamojo Seimo pirmininko prof. Vytauto Lansbergio ir šio Seimo narės, Nepriklausomybės Akto signatarės Romualdos Hofertienės iniciatyva. Pirmuoju Bendruomenės pirmininku buvo išrinktas Atkuriamojo Seimo pirmininko pavaduotojas, Nepriklausomybės Akto signataras prof. Bronius Kuzmickas. Nuo 2006 m. iki 2013 m. Bendruomenei vadovavo Romualda Hofertienė; nuo 2013 m. lapkričio mėnesio jai vadovauja Žibartas Jackūnas.

TS-LKD Senjorų bendruomenės veikla aprėpia kultūrinę, socialinę ir politinę sritis. Pagrindinis Bendruomenės tikslas – suvienyti TS-LKD senjorus bendrai ir prasmingai veiklai, kurti Lietuvoje socialinę bei kultūrinę aplinką, palankią aktyviai ir kūrybingai vyresnės kartos žmonių raiškai įvairiose gyvenimo srityse. Siekdama įgyvendinti šį tikslą Senjorų bendruomenė bendradarbiauja su krašto vyriausybinėmis institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, taip pat su giminingomis užsienio šalių krašto organizacijomis.

TS-LKD Senjorų bendruomenės Pirmininkas
Dr. Žibartas Jackūnas

Senjorų bendruomenės nuostatai

Senjorų bendruomenės nario anketa