Tautininkų frakcija

Tautininkų frakcija yra Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demoratų politinė frakcija, kuri savo nuoširdžiu darbu visokeriopai prisideda prie šios politinės organizacijos stiprinimo ir kokybinio politinio augimo ir tuo pačiu atstovauja idėjiškai sutelktą tautininkiškos politikos srovę.

Tautininkų frakcijos nariai pasiryžę savo pasiaukojamu darbu veikti lietuvių tautos gerovei, lietuvybės puoselėjimui, ugdymui ir stiprinimui, siekti, kad lietuviai savo tėvynėje Lietuvoje gyventų visavertį dvasinį-kultūrinį ir materialiai užtikrintą gyvenimą. Tautininkų frakcija sukurta Lietuvių tautininkų sąjungos, kaip politinės partijos, reorganizacijos būdu ir pagrindu.

2007 m. lapkričio 24 d. Vilniuje įvyko neeilinis Lietuvių tautininkų sąjungos suvažiavimas. Trys ketvirtadaliai posėdyje dalyvavusių suvažiavimo delegatų balsavo už nutarimą reorganizuoti Lietuvių tautininkų sąjungą, jai prisijungiant prie Tėvynės sąjungos ir įkuriant joje Tautininkų frakciją. Suvažiavimas taip pat patvirtino konkrečius dokumentus, nustatančius Lietuvos tautininkų sąjungos prisijungimo prie Tėvynės sąjungos tvarką ir apibrėžiančius Tautininkų frakcijos programinę platformą bei statusą.

2008 m. vasario 24 d. vyko dar vienas neeilinis Lietuvių tautininkų sąjungos suvažiavimas 3/4 delegatų balsų dauguma dar kartą patvirtino 2007 m. lapkričio 24 d. įvykusio neeilinio suvažiavimo parengtas Lietuvos tautininkų sąjungos reorganizacijos sąlygas ir priėmė galutinį sprendimą reorganizuoti Lietuvių tautininkų sąjungą, prijungiant ją prie Tėvynės sąjungos.

2008 m. kovo 11 d. Vilniaus Kongresų rūmuose įvykęs XII Tėvynės sąjungos suvažiavimas patvirtino Lietuvių tautininkų sąjungos prisijungimą prie Tėvynės sąjungos.

2008 m. kovo 28 d. buvo oficialiai įregistruotas Lietuvių tautininkų sąjungos prisijungimas prie Tėvynės sąjungos. Tuo baigėsi Lietuvos tautininkų reorganizavimo procesas ir pradėjo darbą Tėvynės sąjungos Tautininkų frakcija.

Frakcija veikia kaip savarankiškas, struktūrinis TS-LKD padalinys (vidinė bendruomenė) pagal TS-LKD Įstatus ir Frakcijos Statutą. Frakcija savo veiklą organizuoja pagal Tėvynės sąjungos suvažiavime patvirtintą Steigimo Deklaraciją ir kitus TS-LKD bei Frakcijos priimtus dokumentus.

Frakcija tęsia 1924–1940 m. veikusios ir 1989 m. atkurtos Lietuvių tautininkų sąjungos pažangiąsias tradicijas, savo veikloje pritaiko Lietuvių tautininkų sąjungos vertybes ir jos, kaip savarankiškai veikusios politinės partijos, bendrąsias programines nuostatas, derina jas su TS-LKD programinėmis nuostatomis.

Tautininkų frakcijos pirmininkė
Jolanta Bizaitė

[email protected]

8 685 39488